Кладенци.Ком

Движение на водата към кладенците

Движение на водата към кладенците в земята

Подземните води се каптират, чрез вертикални и хоризонтални водохващателни съоръжения. Кладенците са вертикални водохващания. Те са два вида – тръбни и шахматни.

Водата в кладенците

Тръбните кладенци се експлоатират рационално само, когато скоростта и наклонът на втичащата се в тях вода не надвишава критичните наклон и скорост, т.т. когато още не са настъпили отклонения от струевидното движение.

От друга страна кладенците могат да са съвършени (пълни) и несъвършени (непълни).

Съвършеният кладенец е той, при който преминава цялата дебелина на водоносния пласт и достига воднонепропускливия пласт. В този случай водата навлиза през стените му. Несъвършен кладенец е този, при които преминава само част от водоносния пласт и не достига до водоупора. Водата в този тип кладенци прониква, както през стените, така и през дъното му.

Съвършените шахматни кладенци се подхранват, чрез специално оставени отвори в стените. Статично ниво на кладенеца е нивото, което съвпада с нивото на подземната вода, когато не се водочерпи. Динамично ниво на кладенеца е нивото, установено по време на черпене от кладенеца.

Кладенците се делят още на безнапорни и напорни.

Безнапорните кладенци получават водите си от безнапорни водоносни пластове, а напорните от напорни водоносни пластове (артезианска вода).

При безнапорните и напорните несъвършени кладенци филтрите обхващат само част от водоносния пласт.

При безнапорните несъвършени кладенци филтрите обхващат само част от водоносния пласт, докато при напорните съвършени кладенци филтрите обхващат цялата дебелина на водоносния пласт.

При водочерпене от безнапорен кладенец водното ниво на кладенеца се понижава, а повърхността на водата около кладенеца добива фуниеобразна форма, наречена депресионна крива.

Несъвършените шахматни кладенци се подхранват чрез дъната (плоски и полусверични) и стените си. Притокът на вода в несъвършен кладенец не постъпва от цялата дебелина на водоносния пласт, а само от част наречена „активна зона“ на кладенеца. Коефициентът на филтрация на водата на даден кладенец се определя според количеството на подземна вода, което преминава през площ.

Според дебита и конструкцията на водоприемната част на кладенеца се определя и филтрацията. Всеки вид водоносен пласт в зависимост от типа почва има своята пропускливост (филтрация). Има случаи, при които се налага замяна на един филтър с друг, по-подходящ за дебита на кладенеца. Това може да доведе до увеличение дебита на кладенеца неколкократно/

Според дебита и радиуса на влияние на кладенците, вторият не се увеличава пропорционално с увеличаване стойността на радиуса на влияние. Така например два кладенеца построени един до друг, с еднакви размери и в близост до еднакво мощни водоизточници, могат да имат различен радиус на влияние.

Всичко това и още много може да се изчисли с голяма точност, само от специалисти по сондиране и изграждане на кладенци и водоносни съоръжения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *